iron-mask

The Portrait Of Bob Koshelokhov

1982

The Portrait Of Bob Koshelokhov

1982
Tempera on cardboard
80х71
St.Petersburg