iron-mask

The Portrait of Bob Koshelokhov

1979

The Portrait of Bob Koshelokhov

1979
Pencil source on paper
42х30
St.Petersburg