iron-mask

Street 25 VIII 1980

1980

Street 25 VIII 1980

1980
Oil on canvas
80x83
Alexei Skoropomoshnik, Chicago