iron-mask

Holy Martyr Seraphim Chichagov

1998

Holy Martyr Seraphim Chichagov

1998
Decorative panel
144 х 104
St. Petersburg