iron-mask

The portrait of Alexei Viktorov

1978

The portrait of Alexei Viktorov

1978
Oil on canvas
52 х 32,5