iron-mask

City. Window

1978

City. Window

1978
Oil on canvas
95x92
Alexei Skoropomoshnik, Chicago